+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
DLA KLIENTÓW ROLFING STUDIO ANNA ŚWIĘCKA-GŁOWACKA

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami świadczenia usług.

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień umów, miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych wyraźnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się OWŚU oraz skorzystania z naszych usług, ROLFING STUDIO ANNA ŚWIĘCKAGŁOWACKA

 

1) O NAS

 1. Usługodawcą jest ANNA ŚWIĘCKAGŁOWACKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROLFING STUDIO ANNA ŚWIĘCKAGŁOWACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ul. Wawelska 38/40 lok. 2, 02- 067 Warszawa, NIP: 5262055401, REGON: 382263841(dalej jako: Usługodawca”).
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres do korespondencji: Ul. Wawelska 38/40 lok. 2, 02-067 Warszawa;
  2. adres poczty elektronicznej: info@rolfing-warszawa.pl;
  3. numer telefonu: kontaktowego: 602818713.

2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Cenimy sobie przejrzystość dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:
 • Składają Państwo zapytanie dotyczące usług i dostępnych terminów ich realizacji, które chcą zakupić, np. drogą mailową, poprzez wiadomość SMS, telefonicznie albo za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
 • Na podstawie zapytania przygotowujemy w stosunku do wybranej przez Państwa usługi dopasowaną ofertę, określającą również dostępne terminy realizacji usługi i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji w formie SMS. W razie niejasności co do przedmiotu Państwa zapytania, możemy zadać Państwu najpierw dodatkowe pytania w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i opracowania dopasowanej oferty.
 • W przypadku akceptacji oferty umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta.
 • W przypadku dodatkowych uzgodnień (negocjacji) umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień (negocjacji).
 1. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera podatków, Sprzedawca jest zwolniony z podatku na podstawie na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
 2. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany, może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub telefonicznie. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo na wstępie OWŚU.
 3. Przyjmując naszą ofertę zlecając usługę do realizacji, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem nazwa firmy i numer NIP do faktury, a także dane dotyczące przedmiotu umowy.
 4. Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
 5. Państwa zapytanie ofertowe ma dla nas charakter niewiążący, tak długo, dopóki nie prześlemy Państwu w odpowiedzi oferty. O ile z treści naszej oferty nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla nas wiążąca przez czas potrzebny Państwu, bez nieuzasadnionego opóźnienia, na udzielenie odpowiedzi, lecz nie dłużej niż przez 2 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Po tym czasie prosimy o ponowny kontakt w celu potwierdzenia, czy nasza oferta jest w dalszym ciągu aktualna.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

3) PRZEDMIOT UMOWY

 1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy o świadczenie usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Przedmiotem umowy, z uwagi na zakres działalności naszej firmy, są przede wszystkim usługi terapeutyczne.
 2. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www. rolfing-warszawa.pl. Strona ma charakter informacyjny i informacja tam zawarte mogą się różnić od indywidualnej oferty przygotowanej dla danego Klienta na podstawie niniejszych OWŚU. W takiej sytuacji wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między Klientem a Usługodawcą.
 3. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.

4) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Nasze pełne dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.
 2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Płatność gotówką.
  3. Terminy płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia wykonania usługi.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności po wykonaniu usługi, w miejscu jej wykonania.
  1. W przypadku pierwszej umowy zawieranej między nami a Państwem wymagane jest wpłacenie zaliczki w wysokości wartości wizyty konsultacyjnej zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rolfing- warszawa.pl w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. Pozostałą płatność dokonują Państwo zgodnie z wyborem przelewem w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia wykonania usługi, bądź gotówką po wykonaniu usługi.

  6) SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIA

  1. Szczegóły dotyczące sposobu terminu i miejsca wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług, szczególności przesłanej Państwu ofercie.
  2. Domyślnie usługi świadczone są przez Usługodawcę stacjonarnie, w miejscu wskazanym w przesłanej Państwu ofercie. Niektóre usługi mogą być świadczone również na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość rzetelność świadczonych usług. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami, a także z zachowaniem zasad etyki zawodowej i poufności oczekiwanych dla usług tego rodzaju
  4. Usługodawcmoże posługiwać się przy wykonywaniu usług pomocnikami i podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje, przy czym Usługodawca zapewnia, że osoby te będą legitymować się kwalifikacjami i umiejętnościami nie gorszymi od Usługodawcy.
  5. Klient może zrezygnować usługi bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w drodze wypowiedzenia przesłanego Usługodawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wiadomości SMS najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  6. W przypadku późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu wykonania usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Dodatkowo, jeżeli rezygnacja z usługi nastąpiła bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji z tej usługi, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę.
  7. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług nastąpi rezygnacja z umowy przez Usługodawcę z przyczyn, za które Państwo nie ponoszą odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu kosztów z tytułu umowy.
  8. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w innym uzgodnionym terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Państwa niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub przesłanie wiadomości SMS. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy uprawnieni są Państwo do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę.
  9. Postanowienia niniejszego punktu 6. OWŚU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać ustawowych praw konsumenta (ani osoby fizycznej, o której mowa w pkt. 8.5 OWŚU), szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  7) REKLAMACJE

  1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
  2. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ustaleniami z Klientem w ramach zawartej umowy oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami. Usługodawca świadczy usługi bez wad.
  3. Reklamacje związane umową świadczenia usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@rolfing-warszawa.pl albo pisemnie pod adresem: Ul. Wawelska 38/40 lok. 2, 02-067 Warszawa.
  4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenia co do rekompensaty lub należytego wykonania umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  8) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. zastrzeżeniem pkt. 8.1 OWŚU, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt. 8.4 OWŚU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Ul. Wawelska 38/40 lok. 2, 02-067 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rolfing-warszawa.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w załączniku nr 2 do OWŚU, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Postanowienia niniejszego punktu 8. OWŚU dotyczące konsumenta stosuje się również od dnia 1 stycznia 2021 r. do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy z Usługodawcą jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); (c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

  10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

  1. Niniejszy punkt 10. OWŚU i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem (ani osobą fizyczną, której mowa w pkt. 8.5 OWŚU).
  2. W przypadku opóźnienia płatności, w tym płatności zaliczki lub zadatku, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.
  3. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług z Państwem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
  4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych umową nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
  5. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.
  6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie zlecania usługi do realizacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy o świadczenie usług.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy tytułu rękojmi wobec Państwa zostaje wyłączona.
  8. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy o świadczenie usług, zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z daną usługą, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za daną usługę, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  9. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są języku polskim.
  2. Usługodawca może dokonywać zmian w niniejszych OWŚU, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte stron, w szczególności zawarte, realizowane oraz już wykonane umowy o świadczenie usług.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.